Regionala klimatscenarier

Hur ändras temperatur och nederbörd i Ätrans avrinningsområde i framtidens klimat? Resultaten från statistisk nedskalning och regional klimatmodellering visar på ökad nederbörd för avrinningsområdet och en temperaturökning något mindre än den globala.

Resultat från statistisk nedskalning

Två temperaturer som är aktuella i den politiska diskussionen på global nivån är att den globala temperaturen hamnar på +1.5°C respektive +2.7°C jämfört med temperaturen innan industrialiseringen. Därför utgår vi från dessa. Climate Action Tracker (CAT), som är ett oberoende grupp av forskningsorganisationer, har kommit fram till att om alla länder skulle minska sina utsläpp i enighet med Intended Nationally Determined Contributions, skulle temperaturökningen hamna på +2.7°C.

Vid senaste klimatkonferensen i Paris (COP21) i december 2015 kom 195 länder överens om ett mycket tuffare mål, att begränsa den globala medeltemperaturen till 1,5 °C över den förindustriella nivån. Dock har hittills nästan ingen av de berörda länderna föreslagit att genomföra en politik som överensstämmer med detta syfte.

Våra statistiska nedskalningar för Ätran visar på något lägre temperaturökning än den globala. Om den globala temperaturökningen inte kan begränsas till +1.5°C utan ökar med + 2.7°C ser vi betydligt större ändringar i såväl temperatur som nederbörd. Figuren nedan visar förändringen i varje årstid.

bildtext
Framtida förändringar i medeltemperatur i Ätrans avrinningsområde på vintern (DJF), våren (MAM), sommaren (JJA) och hösten (SON) när den globala temperaturen ökar med +1.5° (vänster) och +2.7°C (höger). Varje ”box-och-whisker” ruta visar förändringar som beräknats med hjälp av 11 GCM. Den röda linjen markerar genomsnittet för de 11 körningar, storleken på boxen och längden på ”whiskers” och de röda symbolerna indikerar olika mått på spridningen.

Det är också stor skillnad i förändringen av nederbörden beroende på om ökningen är +1.5°C eller +2.7°C. Spridningen i resultaten är mycket större när temperaturökningen är större.

bildtext
Framtida förändringar i nederbörd i Ätrans avrinningsområde

Resultat från regional klimatmodellering

Ett annat sätt (och kanske det mest vanliga) att presentera klimatändringar är att visar hur stor förändringen blir om utvecklingen följer ett visst utsläppsscenario. Vi har analyserat förändringen i extremnederbörden från olika modellkörningar och för olika återkomsttider. Ett ”1-årsregn” är den mängd nederbörd som uppnås eller överskrids i genomsnitt en gång om året. Ett sådant tillfälle kan förekomma flera gånger ett år och inte någon gång ett annat år.

Sannolikheten att ett regn med 10-års återkomsttid inträffar nästa år, eller vilket enskilt år som helst, är 10 %. Sannolikheten att ett sådant regn inträffar någon gång under de närmaste 10 åren är 63 %. Det är alltså större sannolikhet att ett 10-årsregn överskrids än underskrids någon gång de närmaste 10 åren.

Resultaten nedan är baserade på det ”gamla ” SRES-scenario och de två nyare RCP-scenarierna RCP4.5 och RCP8.5. Oavsett scenario, så ökar förändringen och spridningen i resultatet ju längre återkomsttiden är. Val av utsläppsscenario verkar inte påverkar förändringen så mycket.

Fig 4

Förändringen i % av korttidsnederbörd i Falkenberg från perioden 1961-1990 till 2071-2100 för återkomsttiderna 1, 5, 10, 20, 50 och 100 år. Punkterna avser medelvärden och linjerna visar spridningen mellan olika modellkörningar.