Resultat från projektet

Projektet har gett detaljerad insikt i översvämningsproblematiken i de valda pilotområdena och bidragit till att öka kunskapen om översvämningsrisken i framtiden.

Följande slutsatser sammanfattar projektets viktigaste resultat:

  • Sårbarhetsanalyserna med avseende på översvämning för Falkenberg, Haparanda och Karlstad visar betydelsen av lokala förutsättningar som varierar mycket mellan de valda orterna. Det finns därmed ett stort behov av lokalt anpassad klimatologisk och hydrologisk information samt att integrera denna med andra relevant faktorer som t ex havsvattenståndet.
  • Översvämningsriskens lokala karakteristik kräver att förebyggande åtgärder och klimatanpassningsåtgärder anpassas därefter.
  • De två nedskalningsmetoderna, DBS och statistisk nedskalning visar liknande lokala klimatförändringstrender för Torneälvens och Ätrans avrinningsområden. Den lokala medeltemperaturen och nederbörden förväntas öka som också framkommit i tidigare studier.
  • Beräkningarna med de två RCP-scenarierna följs åt tämligen väl fram till mitten av seklet. Därefter syns tydligt effekten av att RCP4.5 betyder kraftiga klimatåtgärder, vilket avspeglas som lägre uppvärmning.
  • Haparanda, Uppsala och Falkenberg beräknas ökad intensiv nederbörd i framtiden, och därmed ökad risk för lokala översvämningar orsakade av regn.
  • Både för Torneälven och Ätran ser medeltillrinningen ut att öka. Vad gäller höga flöden ( 100-års, 200-år och Beräknat högsta flöde) ses en ökning för Ätran och därmed ökade risker för översvämningar. För Torneälven däremot minskar de höga flödena i perspektivet mot seklets slut och därmed minskar också riskerna för översvämningar.
  • Framtidens vattennivåer i Ätran är mycket känsliga för havsvattenståndet vilket i stor grad påverkar översvämningsrisken i Falkenbergs centrala delar. Stora delar av hamnområdet i Falkenberg riskerar att översvämmas i framtiden.
  • Havsvattenståndets påverkan på Torneälvens vattennivå är betydligt mindre, med undantag för mynningen. Därmed påverkas Haparanda mer av flödet i älven. Det är enbart kustlinjen och de lägst belägna delarna av utloppet som påverkas av havsnivån.
  • Studien av påverkan på vägtrafiken i Karlstad pekar på betydande problem vid höga nivåer i Klarälven eller Vänern. Denna typ av indirekta effekter är viktiga att analysera och planera för.

I sidorna om resultat har vi valt att ta en av pilotstäderna som  exempel och beskriver därför resultaten för Falkenberg. För övriga resultat hänvisas till projektrapporten.