Stöd till kommuner

Det finns inte ett sätt att hantera kommunernas utmaning att anpassa till ett förändrat klimat. Inte en metod att peka på som den bästa att följa. Erfarenheter från de senaste årens utveckling av kommunernas klimatanpassning och hantering av övesvämningsrisker har tydligt visat behovet av att anpassa arbetet med riskanalyser och åtgärder till de lokala förhållandena.

Varje kommun är unik  i hur konsekvenserna ser ut bland annat beroende på att förväntade frändringar i klimatet skiljer sig åt över landet. Olika bebyggelsestruktur och topografi ger också skiljda konsekvenser. Dessutom skiljer sig förutsättningarna politiskt och förvaltningsmässigt och det är det väldigt olika hur mycket arbete som är gjort, om kommunen så att säga ”är på banan” eller just har påbörjat sitt klimatanpassningsarbete.

Här samlar vi därför länkar och publikationer om övervämningsproblematik från de senaste åren för att:

  • visa på olika sätt att arbeta och goda exempel att lära och inspireras av,
  • visa på aktuella riktlinjer och  kunskapssammanställningar från myndigheter och Länsstyrelserna.

Klimatanpassningsportalen

Klimatanpassningsportalen hittar du information om hur klimatet förändras, konsekvenser sektorsvis och goda exempel på klimatanpassningsåtgärder. Portalen drivs av Nationellt centrum för klimatanpassning och är ett samarbete mellan 17 svenska myndigheter.

Några matnyttiga länkar för den översvämningsintresserade:
Om åtgärder och arbetssätt för att hantera översvämningsrisker.
Goda exempel på åtgärder
Roller och ansvar

MSB:s information om översvämningsrisker

På MSB:s webbplats finns mycket information om hantering av översvämningsrisker. Utgångspunkten är Naturolycksrisker.
Om översvämningar
Översvämningsdirektivet
Åtgärder för att begränsa skador av övesvämning

Två aktuella kunskapssammanställningar

På uppdrag av regeringen gjorde SMHI en uppdatering av ny kunskap efter Klimat- och sårbarhetsutredningen. Arbetet redovisades 2015:

SMHI. 2014. Risker, konsekvenser och sårbarhet för samhället av förändrat klimat -en kunskapsöversikt. SMHI Klimatologi Nr 10. SMHI
SMHI 2014. Kunskapsöversikt

SMHI. 2015. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat. SMHI KLimatologi Nr 12. SMHI
SMHI 2015. Underlag till kontrollstation 2015

De goda exemplen

Flera aktörer har med detta som utgångspunkt samlat ”goda exempel” för att sprida erfarenheter och kunskap till andra kommuner:

Sveriges kommuner och landsting: Klimatanpassning och nybyggnation. Tips och råd från kommuner som visar vägen. 2015
Klimatanpassning och nybyggnation, SKL

MSB.: Att hantera översvämningsproblematik. 2010
Att hantera översvämningsproblematik

Riktlinjer och kunskapssammanställningar sektorsvis och från Länsstyrelser

Länsstyrelsen Västra Götaland. 2011. Stigande vatten. En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Västra Götalands län och Värmlands län. Publikation nr 2011:72  Västra Götalands län.
Stigande vatten

Boverket. 2010. Klimatanpassning i planering och byggande. Analys, åtgärder och exempel. Dnr: 2243-1692/2010
Klimatanpassning i planering och byggande

Länsstyrelserna 2012. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna.
Klimatanpassning i fysisk planering