Läs mer om Karlstads översvämningsproblematik

Karlstad har ett omfattande arbete relaterat till översvämningsrisken. Som första kommun i Sverige tog man fram ett översvämningsprogram 2010.  I programmet beskrivs dels risker från älven och Vänern, dels olika åtgärdsförslag. I den senaste översiktsplanen från 2012 tas översvämningsriskerna upp i ett separat kapitel.

Att  Karlstad är ett av 18 områden med betydande översvämningsrisk enligt EU:s översvämningsdirektiv innebär att  Länsstyrelsen har gjort en riskkartering av riskutsatta delar av staden. Som sista steg i direktivarbetet görs en riskhanteringsplan som ska vara klar i december 2015.

Översvämningsriskerna i Karlstad har också studerats i en rad projekt de senaste 10 åren. Staden är ett bra exempel på att kunskapen om översvämningsrisker och hanteringen av dessa i Sveriges kommuner får stöd genom att kommunen deltar i Eu-projekt, forskningsprojekt eller andra utvecklingsprojekt. Några exempel är Eu-projekten FLOWS och SAWA samt det aktuella FN-programmet Making cities resilient.

Några exempel på analyser av översvämningsrisk i Karlstad är SMHI:s analyser av avttenflöde och vattennivåer i älven och Vänern från 2007 och 2009. Dessa gjordes på uppdrag av Karlstad kommun. Översvämningsriskerna från Vänern studerades av Centrum för klimat och säkerhet i ett uppdrag från kommunerna runt Vänern i samverkan.

Läs mer på följande länkar:

Om översvämningsrisker på Karlstads kommuns webbplats

Översvämningsprogram Karlstads kommun 2010

Översiktsplan för Karlstads kommun 2012

Till riskkartor för Karlstad enligt översvämningsdirektivet. 2015

Till riskhanteringsplaner för Karlstad enligt översvämningsdirektivet. 2015

SMHI 2007. Analys av översvämningsrisker i Karlstad. SMHI Rapport nr 46

SMHI 2009. Analys av samvariationer mellan faktorer som påverkar vattennivåerna i Karlstad. SMHI Rapport nr 54

Kartering av översvämningsrisker vid Vänern. J-O Andersson m fl. Rapport 2013:1, Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet.