Vattennära boende

karlstad_L

Vi står nu Inre hamn i Karlstad. Ett område som är ett bra exempel på en trend, inte bara i Sverige utan i hela världen. I städer längs kuster och vattendrag exploateras nu mark som tidigare varit hamn- och industriområden. Funktioner som tidigare behövde ligga nära vattnet har flyttat till andra länder eller behöver inte längre närheten till vatten. Mark blir då tillgänglig för nya syften och i städer runt om i världen växer helt nya bostadsområden och områden för handel och kontor fram. I de svenska kommunerna beskrivs det vattennära boendet  som en attraktionskraft för staden.

I området kring Inre hamn i Karlstad finns bra exempel på hur man successivt blivit  mer medveten om översvämningsrisken, med start 2000/2001 då Vänern svämmade över och med ytterligare fart efter Klimat- och sårberhetsutredningen som kom 2007.