Trafik

karlstad_L

Under de senaste åren har funktionalitet och upprätthållande av viktiga funktioner i samhället lyfts fram alltmer i hanteringen av översvämningsrisker i Sverige. Olika exempel på detta är vatten och avlopp, elförsörjning och tillgänglighet för räddningstjänst. I studier av sårbarhet tittar man därför bland annat på samhällsviktiga funktioner och hur de kan komma att påverkas av översvämningar.

I Karlstad är trafik och transporter en sårbar funktion eftersom E18 genom staden ligger mycket lågt. Området har varit översvämmat vid tidigare översvämningar (innan motorvägen byggdes där) och riskkarteringar visar också på risk för översvämning av vägen.

I projektet har en studie kring trafikflöden och omdirigering på grund av översvämning av E18 gjorts.