Deltalandskap

karlstad_L

Karlstad är beläget på deltalandskap. Detta har stor påverkan på översvämningsrisken på flera sätt.

Stadens läge där älv möter sjö gör att den har dubbla översvämningsrisker, dels från höga flöden i älven och dels från högt vattenstånd i Vänern, tex efter långvariga regn. Allra störst hot innebär det förstås om både sjö och älv skulle vara kraftigt översvämmade samtidigt. Sannolikheten för detta är dock mycket låg.

Deltalandskapet innebär också att staden har ”vattenkänning” överallt. Med flera älvfåror som förgrenar sig och restsjöar i närheten av älven är det mycket bostäder, andra byggnader och  infrastruktursom ligger nära vatten och låglänt. Med andra ord i områden med översvämningsrisk.

Ytterligare en faktor är att  staden är byggd på sand.  Det genomsläppliga materialet gör att  vatten kan tryckas upp en bit ifrån älven och områden som är lågt belägna kan översvämmas även utan ”älvkontakt”. Ett exempel är en del av E18 vid stadsdelen Våxnäs.

Till sist behöver man ha klart för sig att deltat fortsätter att utvecklas bland annat genom att sandbankar flyttas och växer till. detta kan ändra flödet i älvens olika grenar.

I en modern stad kan inte mycket hänsyn tas till att deltabildningen gör att älven tar nya vägar eller att material avsätts. Staden ligger där den ligger och funktioner och byggnader förutsätter att älven också gör det. Ett exempel på deltabildningens naturliga förlopp skulle kunna vara att älvens västra huvudgren förbi Residenset och Länsstyrelsen sattes igen delvis av de sanbankar som avsätts vid Sandgrundsudden så att den östra älvgrenen fick ett avsevärt ökat flöde.