Pilot: Karlstad

Karlstad är en av de städer i Sverige som har störst översvämningsrisk. Staden ligger på ett delta vid Klarälvens utlopp i Vänern. Detta ger dubbla översvämningsrisker, dels vid höga flöden i älven och dels vid högt vattenstånd i Vänern. Historiskt har vårfloden varit det största hotet, med större översvämningar bland annat 1916 och 1959. På senare tid har staden översvämmats av vårfloden 1995 och av Vänern 2000-2001. År 2000 steg Vänern efter långvariga regn under hösten och nådde en nivå 1,3 m över det normala. Översvämningen varade i flera månader.

En typ av älvöversvämning kan ske vid ett eventuellt dammbrott i någon av dammarna i Klarälven, där Höljesdammen är den största. Även intensiv nederbörd leder till lokala översvämningar i staden.

I ett framtida klimat kommer nederbördsmängden öka, framförallt på hösten och vintern och man ser därför ökande risker för flera översvämningstyper:

  • höga flöden i älven på grund av ökande nederbördsmängder
  • hög nivå i Vänern
  • skyfall.

Karstad har sedan drygt fem år ett omfattande arbete för att hantera översvämningsrisker. Kommunen har en översvämningssamordnare som arbetar enbart med stadens översvämningsproblematik och ett översvämningsprogram. Ett flertal undersökningar har gjorts inom ramen för olika forsknings och utvecklingsprojekt. Länsstyrelsen gjort en riskkartering av riskutsatta delar av staden som en del av arbetet under EU:s översvämningsdirektiv eftersom staden är ett av de 18 områden med betydande översvämningsrisk enligt direktivet.

Karta och beskrivning av översvämningsproblematik och åtgärder