Pilot: Haparanda

Haparanda ligger därTorne älv flödar ut i Bottenviken. Älven utgör landsgräns mellan Sverige och Finland, och staden är sammanväxt med Torneå på finska sidan. Torne älv är en av få oreglerade älvar i Sverige. Vattenståndsvariationerna följer därför den naturliga avrinningsregimen, med särskilt höga flöden under vårfloden.

Älven utgör ett påtagligt översvämningshot, särskilt under islossningen i april-maj då det kan bildas isproppar som dämmer älven och snabbt ger upphov till nivåhöjningar.

Bottenviken påverkas av den globala havsytehöjningen, men denna faktor motverkas av en kraftig landhöjning på ca 9 mm/år (90 cm på 100 år). Därför kommer höga nivåer i Bottenviken vara ett minskande problem under de kommande decennierna. Den framtida takten av havsytehöjningen kommer att avgöra om havsnivån kommer att bli ett problem för Haparanda. Vid kortvariga stormar och lågtryckssituationer kan vattennivån stiga kraftigt. Den högsta havsnivå som uppmätts var vid ett tillfälle 1984 då nivån kom upp till +1,77 m i en näraliggande mätstation i Kalix.

Haparanda blev identifierad såsom ett av 18 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk och därmed gjordes en riskkartering 2013 av Länsstyrelsen. Haparanda och Torne älv var också med i det så kallade Torne älvprojektet som drevs av finska och svenska parter (MSB, SMHI m fl), där bland annat en översvämningskartering gjordes.

Karta och beskrivning av översvämningsproblematik och åtgärder