Läs mer om Falkenbergs översvämningsproblematik

Falkenberg har deltagit i olika projekt och studier där översvämningsfrågorna har uppmärksammats. Ett exempel på det var projektet Hav möter land, där kommunen bland annat testade handboken Stigande vatten.

Andra projekt där Falkenbergs översvämningsfrågor har analyserats är t ex Klimatanalys för stigande hav och åmynningar i Hallands län, Regional handlingsplan för klimatanpassning och Regional risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen har också lyft fram klimatfrågor och översvämningsrisker i sin översiktsplan från 2014.

I kommunens öppna dagvattenhantering har bland studier av den biologiska mångfalden gjorts.

Läs mer:

Om projekt hav möter land

Klimatanalys för stigande hav och åmynningar i Hallands län, WSP, 2012.

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län, Meddelande 2014:5, Länsstyrelsen Halland.

Regional risk- och sårbarhetsanalys för Hallands län 2014, Länsstyrelsen Halland.

Översiktsplan Falkenberg 2014

Om dagvattenhantering i Falkenberg