Stigande hav

falkenberg_LHamnområdet norr om Ätrans utlopp är ett exempel på bebyggelse och samhällsfunktioner i Falkenberg som hotas av att havet stiger.

I ett globalt perspektiv är havsnivåhöjningen den effekt av klimatförändringarna som bedöms ha störst negativa konsekvenser för människan. Många av våra stora städer ligger lågt vid kusterna. Ofta vid mynningen av en flod med dubbelt hot från havet och från höga flöden i vattendraget. I många länder är lågt liggande områden bebodda och uppodlade av de fattigaste grupperna i samhället. I rikare länder ökas sårbarheten genom exploatering av områden nära havet med stora översvämningsrisker. I båda fallen ser vi en ökande översvämningsrisk till följd av klimatförändringar och samhällsutveckling. I extrema fall för ö-nationer i Stilla havet beräknas hela nationen vara översvämmad om 50 år.

I en svensk kontext är hotet från havet inte lika stort. Dels på grund av att vår sårbarhet är lägre, vi har gott om mark och har inte bebyggt de värst översvämningskänsliga områdena. Dels skyddas vi av landhöjningen som kompenserar havsnivåhöjningen. Ändå bedöms det stigande havet vara allvarligaste konsekvensen av klimatförändringarna också i svenska förhållanden. Havsnivåhöjningarna kommer fortsätta efter år 2100. Var nivåerna landar beror på hur väl vi lyckas med utsläppsminskningarna.

I Falkenberg är landhöjningen lägre än nuvarande havsnivåhöjning och därför ökar översvämningsrisken från havet. Det är främst tre områden som har översvämningsrisk från havet:

  • hamnområdet norr om Ätran
  • Område med fritidshus norr om Ätran