Exploatering

falkenberg_L

Exploatering i hamnområdet i Falkenberg är ett exempel hur städer idag utvecklar tidigare industri- och hamnområden till stadsbebyggelse med bostäder, kontor och restauranger. Detta är en global trend.

Det vattennära läget och områdenas närhet till stadens centrum gör områden som tidgare använts för industrier eller som hamnområde mycket attraktiva för exploatering. Detta är en global trend och hänger samman bland annat med förtätning av städerna i urbaniseringens spår. Det finns gott om internationella exempel som Havencity i Hamburg och

I Falkenberg finns planer på ett stort exploateringsprojekt för det gamla hamnområdet på södra åstranden. Planen är överklagad på grund av bullernivåer vid tillfart till området. Översvämningsproblematiken däremot har inte varit något hinder i planerna.

Relaterade resultat

I projektet har exploateringen av vattennära områden i våra städer studerats. Resultat i artiklarna:

Granberg Mikael och Nyberg Lars. 2015. Understanding the local policy context of risk management: Competitiveness and adaptation to climate risks in the city of Karlstad, Sweden. Accepterad för publicering i tidskriften Risk Management.

Nyberg Lars. 2015. Strategies for local climate adaptation and risk-reduction in Sweden. Manuskript, kommer att skickas till tidskriften Advances in Climate Change Research (special issue).