Dagvattendammar

falkenberg_LFalkenberg är ett gott exempel med sina öppna dammar i dagvattenhanteringen. Ett exempel är dammarna som ligger i stadens södra delar i rad ner mot havet.

Falkenberg har under lång tid arbetat med öppna dammar som en del av sin dagvattenhantering, något som de senaste åren uppmärksammats som ett viktigt led i att klimatanpassa våra städer. Öppen dagvattenhantering minskar risken för översvämning vid extrema skyfall och har en rad andra positiva effekter.

Relaterade resultat

Uppsats av Albin Noreen