Pilot: Falkenberg

Kuststaden Falkenberg har med sitt läge vid västerhavet och med ån Ätran som rinner genom staden mycket strandnära bebyggelse och hanterar frågor om såväl havsnivå som som översvämning på grund av skyfall och höga flöden i ån.

Ätran drabbas relativt ofta av högflöden och det är vanligt att varning utfärdas från SMHI. Det senaste större högflödet var 2006. Havsnivåerna stiger pga av klimatförändringar och påverkas därutöver under kortare perioder av lågt atmosfärstryck och starka vindar vilket ger extrema nivåer. Den högsta nivån som inträffat under de senaste 50 åren var under Stormen Gudrun 2005 då havsnivån låg på +1,67 m. Falkenbergs läge på västkusten innebär relativt stora nederbördsmängder. För staden och för Ätrans avrinningsområde är 1000-1100 mm/år normalt.

I dagsläget är översvämningsproblemtik dock inte ett stor fråga, eftersom höjdskillnaden ner till ån är relativt stor och vid höga flöden är det framförallt grönområden och promenadstråk som blivit översvämmade.

I framtidens klimat ser man ökande översvämningsrisker, dels på grund av havsnivåhöjningen, men också med förväntade ökande risker för skyfall. Översvämningsfrågan är därför på dagordningen i stadens planprocesser och inom VA-bolagets arbete med dagvattenhantering.

Karta och beskrivning av översvämningsproblematik och åtgärder