Om projektet

Risken för översvämning och skyfall väntas öka i framtidens klimat. I Sverige pågår arbetet med klimatanpassning i kommuner, på länsstyrelser och av andra aktörer. Vår forskning bidrar med metoder och kunskap till stöd för detta arbete.

Det handlar bland annat om regnmängder, flöden, sårbarheter och ekonomisk värdering. Projektet spänner över hela riskhanteringsprocessen från hotbild med stora regnmängder och höga flöden längs vattendrag, via kartering av skador och skadekostnader till åtgärdsplan. Fokus för projektet är hantering av skyfall och översvämning av vattendrag och sjöar. Resultat från projektet presenteras på denna sida.

Pilotområden

Vi har arbetat med tre  avrinningsområden där översvämningsriskerna är stora redan idag. Våra pilotområden ligger längs Torneälven, Ätran och  Klarälven. Dessa områden valdes utifrån de olika förutsättningar som skapar risk för översvämning. Du hittar beskrivning av pilotområdena och resultat relaterade till dem under toppmenyn.

Från hotbild till åtgärdsplan

Projektets idé är metodutveckling och att länka ihop olika redan befintliga metoder till en helhet som stöd i klimatanpassningsarbetet. I den första delen analyserade vi det hot som mer extrema regn och översvämningar kan utgöra. Vi utvecklade lokala klimatscenarier för framtida regn och översvämningar med hjälp av resultat från globala klimatmodeller, i kombination med högupplösta regionala klimatsimuleringar och statistiska metoder. Dessa lokala klimatscenarier utgjorde grunden för den hydrologiska och därefter hydrauliska modelleringen av pilotvattendragen. Beräkningar gav oss framtidens flöden och vattennivåer för pilotområdena. Med detta som utgångspunkt kunde sårbarheter inom de översvämningshotade områdena anayseras, risker kartläggas och förslag på åtgärder tas fram.

Projektet Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige var ett samarbete mellan SMHI, Göteborgs universitet och Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet. Projektet finansierades av MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap).

Slutrapport