Åtgärder och strategier

I projektet har till sist en bedömning gjorts kring tänkbara åtgärder och strategier för att minska översvämningsriskerna på de tre orterna.

Underlag för bedömningen var studier av olika klimatförändringsscenarier, riskanalyser och planeringsdokument. Dokumenten har primärt varit från kommunen men även t ex från länsstyrelsen eller olika projekt. Denna datainsamling har kompletterats med fokusgruppdiskussioner och möten med kommunala företrädare från planering, teknisk försörjning och räddningstjänst. Redan genomförda samt planerade åtgärder diskuterades. Dessutom har diskussioner förts om hur kommunerna bedömer framtidens risker.

Våra tre fallstudieorter har även använts som goda exempel för sådana åtgärder och strategier som kan överföras till andra kommuner.