Metoder i projektet

I klimatanpassningen spelar modellberäkningar, uppskattningar och antaganden en viktig roll och ofta blir resultaten från ett steg indata till nästa. Mycket av projektet har handlat om att vidareutveckla och sammanlänka befintliga metoder för att skapa en sammanhängande kedja från hotbilden med extrema regn och översvämningar till åtgärder som kommunerna kan tillämpa i sin klimatanpassning.

En viktig bit i projektet har varit att skapa och upprätthålla kontinuerlig dialog med avnämare, i vårt fall personer som jobbar med klimatanpassning på kommunnivå.

Metoder i projektetFiguren visar vårt tillvägagångssätt. Utgångspunkten i projektet har varit resultat från redan befintliga klimatmodelleringar (globala och regionala klimatmodeller) som ger en bild över vilket hot ett blötare klimat med mer extrema regn utgör. Inom projektet har vi vidareutvecklat statistiska metoder för att ta fram lokala klimatscenarier för framtida regn (statistisk nedskalning), justerat data från regionala klimatmodelleringar (omskalning med DBS-metoden) och använt dessa resultat som ingångsdata för beräkning av framtida flöden (hydrologisk modellering )och vattenstånd (hydraulisk modellering) i vattendragen. Med framtidens vattenstånd har vi sedan analyserat vilka områden som hotas av översvämningar, analyserat risker och kartlagt potentiella skador.