Bakgrund

Klimatet i Sverige har blivit varmare och regnigare de senaste decennierna. Fler dagar med extremt kraftig eller långvarig nederbörd har i vissa fall lett till översvämningar och ras, skador på hus, vägar och annan infrastruktur. Dagens samhälle är anpassat efter ett visst klimat, men den anpassningen är sannolikt inte tillräckligt i ett förändrat klimat.

Resultat från klimatmodelleringar visar att nederbörden  med stor sannolikhet kommer att fortsätta öka i framtiden. Därmed blir även Sverige mer sårbarhet för väderrelaterade risker. Det blir allt viktigare för samhället att känna till framtida klimatrisker och att utveckla verktyg för att förebygga och hantera dessa.

I takt med att klimatanpassningen får en mer framträdande och självklar roll i den fysiska och samhällsrelaterade planeringen blir behovet av lämplig information anpassad för detta ändamål allt viktigare. Vårt främsta mål med projektet har varit att utveckla ett integrerat ramverk för data, metoder och verktyg för att stödja kommuner i Sverige i sitt klimatanpassningsarbete. Detta omfattar att tillhandahålla lokal information om framtidens klimat, att göra hydrologiska och hydrauliska modelleringar för att bedöma framtida avrinning och översvämningsrisker samt efterföljande riskanalyser för att kartlägga skaderisken.

Vi som jobbar i projektet har vår vetenskapliga bakgrund inom olika områden såsom meteorologi och klimatologi, hydrologi och naturgeografi.